#карельское движение, #съезд карелов, #karelian movement, #karelina congress

Karjalan šuomelais-ugrilaiset kanšat: yhteiskuntadiplomatijan kehityš ta šiämimahollisukšien vahvistamini

”Karjalan šuomelais-ugrilaiset kanšat: yhteiskuntadiplomatijan kehityš ta šiämimahollisukšien vahvistamini” –projektie toteutetah Karjalan tašavallašša kešäkuušta pimiekuuh vuotena 2018 KT:n Kanšallisušministerijön kannatukšella. 

Projektin tavottehena on Karjalan tašavallan šuomelais-ugrilaisien kanšojen niijen kanšalaisjärještöjen šekä liikkehien järještämis- ta eksperttimahollisukšien kehittämini, kumpaset haluttais tehokkahammalla tavalla ošallistuo aktualisih alovehellisih, alovehienvälisih ta kanšainvälisih prosessiloih. 

Projektin opaššušoša šisältäy harjotuššarjan kanšalaisjärještöjen jäšenie varoin Petroskoissa ta piirilöissä. Harjotukšie ruvetah pitämäh Karjalašta olijat šekä šen ulkopuoleltaki tulluot ekspertit. Harjotukšien aihiet: järještämismahollisukšien kehityš, strategini šuunnittelu, yhteiskuntadiplomatija, yhteistyö vallanelimien ta joukkoviestimien kera. Tämmöset harjotukšet annetah mahollisutta vahvistua yhteyttä kanšalaisjärještöjen ta heijän kunnallisella tašolla olijien etuštajien välillä.  

foto-6-2.jpg
 

Projektin yhteiskuntadiplomatijaošan puittehissa on šuunniteltu ottua ošua šuomelais-ugrilaisien kanšojen alovehienvälisih šekä kanšainvälisih tapahtumih, niijen luvušša on šuomelais-ugrilaisien kanšojen muamonkielien opaššušta koškija konferenšši Komin tašavallašša ta šuomelais-ugrilaisien kanšojen kanšainvälini konferenšši Virošša. Ošallistumini näihi tapahtumih antau mahollisutta kertuo Karjalan tašavallan kokemukšešta ta vaihtua kokemušta muijen šuomelais-ugrilaisien kanšojen kanšalaisliikkehien kollegojen kera. 

Projektin tieto-ošašša ruvetah valmistamah tietoainehistuo šuurella yleisöllä ta šuomelais-ugrilaisien kanšojen kanšalaisjärještöjen ruavošta kertojie materialija. Kaikki ainehistot löyvytäh järještön saitin ošaštoloista ”Karjalaini liikeh” ta ”Kantakanšat”. 

Projekti auttau kantakanšojen kanšalaisjärještöjä valmistautumah lykylläh Karjalan tašavallan karjalaisien IX Kerähmöh, Šuomelais-ugrilaisien kanšojen VII-muajilmankongressih ta YK:n Yleiskokoukšen ilmottamah Kanšainväliseh alkuperäiskielien vuoteh (2019). Projekti auttau kanšalaisjärještöjä toteuttamah Karjalan tašavallan karjalaisien VIII Kerähmön piätökšie šekä Karjalan tašavallan piämiehen karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton šuositukšie. Projektin piätapahtumana on eksperttiseminari, kumpasešša käsitelläh kantakanšojen oikevukšien tehokašta realisointua paikallisella ta kunnallisella tašolla. 

Projektin partn’orija ollah Karjalan tašavallan karjalaisien VIII Kerähmön valtuutettujen neuvošto, kantakanšojen tieto- ta oikevušnuorisokeškuš "NEVOND", Vepšän kulttuurišeura ta Karjalan rahvahan liitto. 

Valokuvat: ИА "Республика"