#финно-угорские народы, #устойчивое развитие, #finno-ugric peoples, #sustainable development

Karjalan šuomelais-ugrilaiset kanšat – kohti keštävyä kehityštä

Vuotena 2016 ”Nuori Karjala” -keškuš KT:n Kanšallisušpolitiikan ministerijön avuššukšella toteutti projektin ”Karjalan šuomelais-ugrilaiset kanšat – kohti keštävyä kehityštä”. Projekti oli šivottu Karjalan tašavallan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien ošallistumiseh Šuomen Lahešša piettyh Šuomelais-ugrilaisien kanšojen VII-muajilmankongressih, kumpasen aihiena oli ”Šuomelais-ugrilaiset kanšat – kohti keštävyä kehityštä”. Projektin puittehissa ”Nuori Karjala” –keškuš oli popularisoinun šuomelais-ugrilaisie kielie ta kulttuurie KT:n eläjien kešellä ta šamalla analisoinun šuomelais-ugrilaisien kanšojen tervehyöntilua. Juuri oikevuš terveyteh on šuuremman tehtävän – keštävän kehitykšen turvuamisen – piäratkaisu. Projektin konkrettiset luovat tuottehet oltih Karjalan tašavallan huomattavana panokšena keškušteluissa ei vain Šuomelais-ugrilaisien kanšojen muajilmankongressissa, ka niise muajilman kantakanšojen globalimmašša kontekstissa.

Projektin tulokšet: 

1. Oli pietty ”Kantakanšat ta keštävä kehityš. Kantakanšojen tervehyš”–eksperttiseminari. Päivänvalon näki eksperttiseminarin ainehistokokomuš ta YK:n kantakanšojen oikevukših liittyjän eksperttimekanismin tutkimuš ”Kantakanšat ta oikevuš tervehyöh”

Ainehistuo joukkoviestimissä: 

Kantakanšojen tervehyš seminarin teemakši 

Viestit-Karjala-toimitukšen reportaši (karjalan ta šuomen kielellä). 


2. Henkityšvoimistelun videokuršši karjalan kielellä on valmissettu ta julkaistu Internetissä. 

3. Karjalan tašavallan delegatijo, kumpaseh kuuluu karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajie, otti ošua Lahešša piettyh Šuomelais-ugrilaisien kanšojen VII-muajilmankongressih. Kongressin ošallistujat šuatih tutuštuo ”Kantakanšat ta keštävä kehityš. Kantakanšojen tervehyš”–eksperttiseminarin tulokših.

Ainehistuo joukkoviestimissä: 

Karjalašta tuli šuomelais-ugrilaisen muajilman keškuš 

Ratijolähetyš Muajilmankongressin tulokšista 

Oma Mua –leheššä painettu Natalja Antonovan artikkeli "Olen tuaste ylbei karjalazien puoles"

4. ”Lapšet ta šuomelais-ugrilaiset kielet” –video on valmissettu ta julkaistu Internetissä. 

5. ”Šuomelais-ugrilaisien kanšojen yhteistyö. Vaikutuš Luoteis-Venäjän kulttuuripolitiikan muuvvoštamiseh” –alovehienvälisen seminarin rajoissa Petroskoissa oli pietty šuomelais-ugrilaisista kanšoista kertovien filmien esittely. 

6. Petroskoin valtijonyliopistošša oli pietty tašavallan šuomelais-ugrilaisien kanšalaisjärještöjen parahien yhteiskunnallisien käytäntehien ta alottehien esittely. Šen erikoisekši teemakši nousi nykyaikahisien viestintämahollisuukšien käyttö Karjalan kantakanšojen kielien ta kulttuurien šäilyttämiseššä ta kehittämiseššä.