#Устойчивое развитие, #Арктика, #коренные народы, #sustainable development, #Arctic, #Indigenous Peoples

Kantakanšojen ta kanšallisien vähemmistöjen välisen yhteistyön kehittämini Pohjoismaissa ta Luoteis-Venäjällä

Nuori Karjala –keškuš Pohjoismaijen ministerineuvošton kannatukšella on toteuttamašša projektie ”Kantakanšojen ta kanšallisien vähemmistöjen yhteistyö ta verkoštoitumini Pohjoismaissa ta Luoteis-Venäjällä” 

Projektin tavottehena on Arktikan kantakanšojen järještöjen kokemukšen vaihto ta keškinäini koulutuš. Projektin tehtävinä on: 

1. Hyvien toimintatapojen esittely ta keškuštelu kantakanšojen yhtehisistä proplemoista, perintehellisien elämäntapojen, kielien ta identitetin šäilyttämini; 

2. Alovehen kantakanšojen ta kanšallisien vähemmistöjen järještöjen pitkähkeštäjän yhteistyön kannattamini; 

3. Kanšalaisjärještöjen, paikallisien yhissykšien, kanšainvälisien eksperttien, tietomiehien ta muijen ošapuolien vuoropakinan lujentamini. 

Projektih ottau ošua kuuši järještyö: ”Nuori Karjala” –keškuš (Karjalan tašavalta), sosiali- ta kulttuuriohjelmien šiätijö ”Resurssit” (Pietari), Kuolan šuamelaisien liitto (Murmanskin aloveh), inkeroisien liitto ”Šoikula” (Pietarin aloveh), kveenien liitto ”Kvenlandsforbundet” (Norja) ta inuiittien napapiirineuvošto (Grenlanti). 

Partn’orit meinatah kerätä ainehistuo, mi koškou hyvie toimintatapoja, olomašša olijie tietoja ta kokemušta, jotta käyttyä šitä omašša ruavošša ta yhteistoiminnašša ta jakua šitä toisilla arktisen yhteistyön ošanottajilla. 

Projektin piäteemakši tulou keštävä kehityš. Vuotena 2015 YK:n jäšenvaltijot hyväkšyttih yksimielisešti keštävän kehitykšen tavottehet, kumpaset miäritelläh planetan kehitykšen vektorin vuoteh 2030 šuati. Šamoin vuotena 2016 Lahešša pietyn Šuomelais-ugrilaisien kanšojen VII-muajilmankongressin aihiena oli keštävä kehityš. Projekti laittau oman panokšeh kanšainvälisih keškušteluih täštä aihiešta. 

Projektin ošanottajilla tulou mahollisuš mainoštua yhtehisie alottehie YK:n kantakanšojen foorumiloissa, arktisen alovehen ta Barentsin alovehen yhteistyöaloilla. 

Järještöt-partn’orit otetah ošua Arktisen neuvošton ruatoh, Barentsin Euro-arktiseh yhteistoimintah, šuomelais-ugrilaisien kanšojen kanšainväliseh liikkeheh. Tämä ošanottamisen tašo on kokemukšen ta tietojen vaihon takuu. 

Projektin puittehissa pietäh kulttuuriperinnön seminari, opaššušmatka Grenlantih, keštävän kehitykšen eksperttiseminari, esittelyt ta näyttelyt, käynti kantakanšojen yhteisöjen luona ta lopputapahtuma.