#Breathing exercises, #Karelian language, #карельский язык, #дыхательная гимнастика

”Nuori Karjala” esittäy videokurššie ”Henkityšvoimistelu karjalan kielellä”

Henkityšvoimistelu karjalan kielellä –videokuršši on šekä voimakaš nykyhini kieliprojekti, jotta eri ikähisien naisien tervehyttä parantaja opaššuš. Še peruštuu Aleksandra Strel’nikovan paradoksalisen henkityšvoimistelun metodiikkah, kumpani lisyäy tehokkahampua harjotušpainuo ta viey hyvih tulokših tiettyjen henkityšritmien avulla. Kurššin luatija on Petroskoin eläjä, ”Naisien tervehyš” –ohjelman kehittäjä, opaštaja ta valmistaja Eduard Husnutdinov. Hiän on šiirtän omie tietoja šeiččemen vuotta kurššiloilla käynyöllä Natalja Antonovalla, kumpani on yksi Kantakanšojen ta yhteiskuntadiplomatijan ”Nuori Karjala” –tukikeškukšen peruštajista. Natalja on jo pitkäh ajatellun kiäntyä tätä kurššie karjalakši, kuvata šitä omin voimin ta panna internettih vapuah käyttöh individualisie ta ryhmäharjotukšie varoin. Tällä tavalla omua tervehyttä ta ulkonäkyö voijah hoitua kaikki naiset riippumatta šiitä, missä hyö eletäh ta šiitä, tiijetähkö hyö karjalan kieltä vai ei. Harjotuštapa on ihan šelvä: kaikki yksityiskohat nävytäh videošša. 


Kuršši keštäy yhen tunnin ta 25 minuuttie ta šisältäy kompleksivaiheita yksinkertasemmašta vaikiempah: valmistautumini, hiilluttamini, lihakšien venyttämini ta nivelien ruatuttamini, šelkäharjotukšet, voimaharjotukšet ta levähtämini. Videokurššin vetäjä Natalja Antonovan šanojen mukah, tämä harjotukšien aika on pätövä toivottujen tulokšien šuamiseh ta tervehyön lujentamiseh. Hiän šelittäy, jotta 45 minuutin liikunnan jälkeh šiämirašva rupieu šulamah, a 60 minuutin harjotukšien jälkeh lihakšet šupissutah vielä vuorokauven aikua! Vähemmän ajan liikunta ei mäne tyhjäh: še on aina joutavana istumista parempi. Vain täššä tapaukšešša myö autamma ruuvvan šulamista jouvuttamalla šulatušelimien ruatuo. Tämän kurššin ainutluatuisuš on šiinä, jotta šen toiminta on šuunnattu šiämielimien tehokkahamman ruavon stimuloimiseh, nivelien jouštavuoh, hondrosien ta muijen pohjosella eläjien naisien tautien, šemmosien kuin polvinivelien artrosien ta verenpainetta alentajien tautien, šuojelu. 

Tämä kuršši ei vuaji mitänä erikoista ruumihin valmistamista; ših ei pijä kyšyö lupuo liäkäriltä. Kurššin harjotukšet otetah käyttöh pikkuhil’l’ua, ottuan huomijoh kurššilaisien mahollisuot. Petroskoilaisien ”Naisien tervehyš” –ryhmien kokemukšešta näkyy, jotta monien naisien tervehyš on muuttun parempah puoleh. Nataljan šanojen mukah, jo kuukauven harjotukšien jälkeh olo tuntuu paremmalta, ta puolen vuuvven liikunnan jälkeh on jo mahollista šuorittua kaikki kurššin harjotukšet. Henkityšvoimisteluo on hyvä pityä kakši-kolme kertua netälissä. Videokuršši on livvin kielellä, kumpasen šäilyttämiseh ta popularisoimiseh Natalja on käyttän hyvin äijän omua aikua. On myöššytetty käyttöh äijän karjalaisie šanoja, kumpaset merkitäh ihmisen elimie ta tautija. Jokahiseh harjotukšeh on šelitykšie, mitein ta mitä varoin šitä šuoritetah. Mukavua ta hyövyllistä harjotušaikua teilä, naiset! 

Videokuršši on ilmeštyn Kanšallisušpolitiikan ministerijön kannatukšella ”Karjalan šuomelais-ugrilaiset kanšat – kohti keštävyä kehityštä” –projektin puittehissa.